Algemene Voorwaarden

MOVELENI: ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag onder nummer: 73827355.

MOVELENI is gespecialiseerd in personal training en het geven van trainings- en voedingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.moveleni.com.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie:    MOVELENI
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en MOVELENI schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten MOVELENI aan de deelnemer zal verzorgen.
Abonnement: het abonnement dat de deelnemer bij MOVELENI heeft afgesloten.
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst en/of abonnement aangaat met MOVELENI voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten en/of het volgen van voedingsadviezen.
Trainer: de natuurlijk persoon die namens MOVELENI de training geeft.
Activiteit(en): Personal Training (PT), Small Group Training, Leefstijlcoaching, Groepslessen, Bootcamps, voedingsadvies die door MOVELENI worden verzorgd.
Website: de website www.moveleni.com waarop de deelnemer zich kan inschrijven bij MOVELENI.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en/of abonnement en op iedere deelname aan een activiteit.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op het abonnement van kracht.

Artikel 3. Intakeprocedure
Alle deelnemers aan Personal Training dienen aan een intake gesprek deel te nemen voorafgaand aan een activiteit op aangeven van MOVELENI.
Het intakeformulier dient volledig naar waarheid ingevuld te worden en aan MOVELENI te worden afgegeven.

Artikel 4. Afsluiten van overeenkomst en/of abonnement
De overeenkomst en/of het abonnement is afgesloten op het moment dat de deelnemer het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld en heeft ingestuurd.

Het abonnement kan pas via de website afgesloten worden nadat de member heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bij de bevestiging van de inschrijving zal MOVELENI meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan MOVELENI ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Als MOVELENI de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
MOVELENI voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting.

Artikel 6. Verplichtingen van de deelnemer
De gegevens en informatie die de deelnemer aan MOVELENI verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

Indien de deelnemer verhuist, dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan MOVELENI door te geven.

De deelnemer dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

De deelnemer dient gezondheidsklachten voor aanvang van de activiteit te melden aan de trainer.

De deelnemer verklaart dat hij/zij gezond is en fysiek in staat is om deel te nemen aan de activiteit. Indien de deelnemer hieraan twijfelt, dan dient hij/zij eerst een arts te raadplegen alvorens hij/zij deelneemt aan de activiteit.

De deelnemer dient de activiteit te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de activiteit schadelijk voor zijn/haar gezondheid kan zijn.

Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar zijn/haar lichaam en volgt hij/zij de instructies op van de trainer.

De deelnemer is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan de activiteit blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MOVELENI.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van MOVELENI geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de workout. MOVELENI kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de activiteit. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de workout komen geheel voor rekening van de deelnemer, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MOVELENI.

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Op iedere door MOVELENI gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor MOVELENI. MOVELENI kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

MOVELENI is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door MOVELENI georganiseerde activiteiten.

De deelnemer is jegens MOVELENI aansprakelijk indien MOVELENI en/of de trainer op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient MOVELENI te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 8. Herroepingsrecht
De deelnemer heeft het recht het abonnement binnen 14 dagen na het afsluiten van het abonnement te ontbinden.

Wil de deelnemer gebruik maken van haar herroepingsrecht, dan dient de deelnemer dat binnen 14 dagen na het afsluiten van het abonnement uitdrukkelijk via de e-mail aan MOVELENI kenbaar te maken.

MOVELENI zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de deelnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de eventueel reeds betaalde kosten aan de deelnemer terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de activiteit(en). In een dergelijk geval dient de deelnemer de prijs voor het abonnement te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is. 

Artikel 9. Ontbinding
MOVELENI is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
De betaling geschiedt via bankoverschrijving. Per termijn ontvangt de deelnemer een factuur. MOVELENI zal de dienstverlening pas starten nadat de factuur volledig is voldaan.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is MOVELENI gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan MOVELENI te worden voldaan.

Indien MOVELENI over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal MOVELENI tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan MOVELENI de kosten hiervoor in rekening brengen en zal MOVELENI nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

MOVELENI is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden per ingangsdatum van prijsverhoging.

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
MOVELENI is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst en/of abonnement indien er sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop MOVELENI geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de deelnemer(s) alsnog gegeven worden. Tenzij anders aangegeven door MOVELENI, gaan de workouts op nationale feestdagen niet door, zonder dat dit leidt tot contributievermindering of restitutie.

Artikel 12. Persoonsgegevens en Privacy
MOVELENI verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MOVELENI kan de member het privacy beleid van MOVELENI raadplegen, zie  www.moveleni.com/privacy-policy/.

MOVELENI gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. MOVELENI is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft MOVELENI persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan MOVELENI door te geven.

MOVELENI is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van MOVELENI gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. MOVELENI werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van MOVELENI Personal Training te verzenden.

MOVELENI verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor MOVELENI om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van MOVELENI hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij MOVELENI). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar MOVELENI gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met MOVELENI via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door MOVELENI voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van MOVELENI. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van MOVELENI.

Alle door MOVELENI verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door MOVELENI ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door MOVELENI zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot MOVELENI. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar MOVELENI is gevestigd. Op alle overeenkomsten van MOVELENI is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15. Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door MOVELENI beoordeeld en beslist.

MOVELENI  is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van MOVELENI. Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan deelnemer.